Arodorganizācija Kaskāde

Arodorganizācija „Kaskāde” apvieno Latvijas arodbiedrības „Enerģija” biedrus Ķeguma HES un Pļaviņu HES teritorijā – kopā ap 150 darbinieku, kas ir ap 90% no strādājošo skaita. Pamatā arodbiedri apvienoti pēc teritoriālā principa: gan AS „Latvenergo” darbinieki, gan arī daži uzkopšanas servisā un apsardzē strādājošie, kas ir privātfirmu darbinieki. AS Latvenergo restrukturizācijas procesa rezultātā daži biedri aizrotējuši arī uz Rīgas HES, bet joprojām palikuši uzticīgi mūsu arodorganizācijai.

AO „Kaskāde” arodkomitejas sastāvs:

Arodkomitejas pilnvaru termiņš no  03.02.2017.  – pieci gadi - līdz 02.02.2022.

Ievēlēto skaits AO „Kaskāde” arodkomitejā – 13 cilvēki:

Inta Sīpola – arodkomitejas priekšsēdētāja

Rolands Ozoliņš – pr-tājas vietnieks

Inese Antāne – grāmatvede-kasiere

Didzis Dimants –  PHES grupu komitejas priekšsēdētājs  

Andrejs Krēmers – ĶHES grupu komitejas priekšsēdētājs  

Arodkomitejas locekļi:

Zoja Zēģele

Vadims Petrusenko

Raivis Kellers

Māris Ziemelis

Jānis Āboltiņš

Aivars Ivbulis

Leonīds Grahovskis

 

Revīzijas komisija: Anita Kožuhovska, Zanda Biķe.

 

2017.gada 3.februārī notikušajā AO "Kaskāde" konferencē tika apstiprinātas arī izmaiņas arodorganizācijas Nolikumā, saskaņā ar kurām tika atjaunota arodorganizācijas Padomes darbība.

Ķeguma un Pļaviņu hidroelektrostaciju arodgrupu biedru kopsapulcē darbam Padomē apstiprināti: Inta Sīpola, Inese Antāne, Didzis Dimants, Andrejs Krēmers, Rolands Ozoliņš, Zoja Zēģele, Raivis Kellers, Dzintars Borozinskis, Māris Ziemelis, Igors Kalpakovs, Vadims Petrusenko, Vita Medvedska, Jānis Āboltiņš, Leonīds Grahovskis, Aivars Ivbulis, Edgars Kukulis, Kaspars Babulis, Madara Eglīte, Kalvis Kargans.

 

Ko mēs darām?

Ø    Arodkomiteja nodarbojas pamatā ar savu biedru interešu aizstāvību, skaidrojot viņiem gan izmaiņas valsts likumdošanā, gan atbalstot Koplīgumā paredzēto sociālo garantiju saņemšanai nepieciešamo formalitāšu kārtošanā. Svarīgs uzdevums ir kontrolēt darba devēju darba drošības un darba aizsardzības jautājumos

Ø    Arodkomitejas priekšsēdētāja savas kompetences robežās konsultē biedrus juridiskajos un darba attiecību jautājumos

Ø no LAB "Enerģija" arodorganizācijas "Kaskāde" priekšsēdētāja Inta Sīpola ir deleģēta darbam LBAS Padomē

Ø    no LAB „Enerģija” arodorganizācijas „Kaskāde” priekšsēdētāja ir deleģēta darbam NTSP Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē un Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomē kā viena no LBAS pārstāvjiem

Ø    AO „Kaskāde” esam ieviesuši savu „motivācijas sistēmu”  donoriem – izmaksājot pabalstiņu EUR 15,- par katru reizi, kad viņi nodevuši asinis

Ø     Cenšamies atbalstīt arī grūtībās nonākušos arodorganizācijas biedrus, piešķirot materiālo palīdzību esošā finansējuma iespēju robežās

Ø    Apsveicam savus biedrus apaļajās dzīves jubilejās, kāzu un bērniņa piedzimšanas gadījumos, kā arī saņemot Darba veterāna goda nosaukumu

Ø    Katru gadu arodorganizācijas biedriem (ar ģimenes locekli) tiek piedāvāta iespēja doties 2 dienu kolektīvā ekskursijā daļēji sedzot ekskursijas izdevumus (esam bijuši: daudzviet Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā, ar prāmi Stokholmā, Helsinkos)

Ø    Cenšamies iespēju robežās finansiāli atbalstīt gan LE sporta svētkus, gan mūsu arodorganizācijas biedrus - sportot gribētājus. Ir doma sarīkot savus mazos "Kaskādes" sporta svētkus 2018.gada vasarā

Ø    Uz Ziemassvētkiem līdz šim vienmēr ir izdevies sarūpēt dāvaniņas visiem arodorganizācijas „Kaskāde” biedriem.

 

 

Arodorganizācijas darbs novērtēts arī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā:

Ø balva LBAS "Labākā arodorganizācija 2010";

Ø a/o "Kaskāde" un priekšsēdētājai Intai Sīpolai 2010.gadā pasniegts LBAS Atzinības raksts "Par veiksmīgu darbu arodbiedrības biedru interešu aizstāvībā";

Ø 2015.gadā Intai Sīpolai pasniegts LBAS atzinības raksts "Par ieguldījumu darbinieku tiesību aizstāvēšanā darba aizsardzības jomā"

Ø balva LBAS "Labākā arodorganizācija 2015";

Ø a/o "Kaskāde" un priekšsēdētājai Intai Sīpolai 2015.gadā pasniegts LBAS Atzinības raksts "Par sekmīgu darbu sociālā dialoga uzturēšanā un arodbiedrību kustības stiprināšanā".

Kopš 2016.gada 1.janvāra AO "Kaskāde" priekšsēdētāja Inta Sīpola pilda arī LAB "Enerģija" priekšsēdētāja vietnieces pienākumus.

 

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv