Autortiesību pakete

 

LV

 

INT/804

Briselē, 2017. gada 18. janvārī

 

Informatīvs paziņojums

(522. plenārā sesija)

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu: a) Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par autortiesībām digitālajā vienotajā tirgū, b) Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz noteikumus, kā īstenojamas autortiesības un blakustiesības, kuras piemēro noteiktām raidorganizāciju tiešsaistes pārraidēm un televīzijas un radio programmu retranslācijām, c) Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par noteiktiem atļautiem ar autortiesībām un blakustiesībām aizsargātu darbu un citu tiesību objektu lietojumiem tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, un ar kuru groza Direktīvu 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā

a) COM(2016) 593 final – 2016/0280 (COD)

b) COM(2016) 594 final – 2016/0284 (COD)

c) COM(2016) 596 final – 2016/0278 (COD)

 

ATZINUMS: EESC-2016-05382-00-00-AS-TRA

 

1.             Kārtība

 

Eiropas Parlaments pieprasa atzinumu

Padome pieprasa atzinumu

 

06/10/2016

 

a) un b) 26/10/2016; c) 24/10/2016

Juridiskais pamats

 

LESD 114. pants

Komitejas Biroja lēmums

 

20/09/2016

 

Atbildīgā specializētā nodaļa

 

Vienotā tirgus, ražošanas un patēriņa specializētā nodaļa

Specializētās nodaļas priekšsēdētājs

 

Martin SIECKER (NL-II)

Specializētās nodaļas darba organizēšana

 

 

04/10/2016

 

Izpētes grupa

priekšsēdētāja

Milena ANGELOVA (BG-I)

Autortiesību pakete

 

 

ziņotājs

Juan MENDOZA CASTRO (ES-II)

 

 

locekļi

Ask Løvbjerg ABILDGAARD
(DK-III)

 

Victor ALISTAR (RO-III)

 

Wioletta JANOSZKA (PL-II)

 

Gonçalo LOBO XAVIER (PT-I)

 

Baiba MILTOVIČA (LV-III)

 

Veselin MITOV (BG-II)

 

Marie ZVOLSKÁ (CZ-I)

 

ATZINUMS PIEŅEMTS vienprātīgi specializētās nodaļas sanāksmē 2017. gada 13. janvārī.

Eksperti:

 

Sergio Ernesto SANTILLÁN CABEZA (ziņotājam)

Michiel VERHAMME                           (III grupai)

Rossitsa STELIYANOVA                     (I grupai)

 

 

2.             Komisijas dokumenta kopsavilkums

 

Īstenojot vienu no būtiskām digitālā vienotā tirgus stratēģijas sadaļām, Komisija ir pieņēmusi mūsdienīgu tiesību aktu kopumu ES autortiesību jomā ar mērķi nodrošināt:

 

-         plašāku izvēli un uzlabotu piekļuvi tiešsaistes saturam, kas darbotos arī pāri robežām — ja raidorganizācijām tiks dota iespēja arī citās dalībvalstīs nodrošināt piekļuvi lielākajai daļai satura, piemēram, ziņām, kultūras, politikas, dokumentālajām un izklaides programmām, patērētājiem būs lielāka izvēle.

 

-         uzlabotus autortiesību noteikumus izglītības, pētniecības, kultūras mantojuma un cilvēku ar invaliditāti iekļaušanas jomā — priekšlikums jaunam izņēmumam, kas paver iespēju izglītības iestādēs izmantot materiālus ilustratīvos nolūkos mācību procesā, kas tiek īstenots ar digitālo līdzekļu palīdzību un tiešsaistes mācībās pāri robežām. Komisija ierosina arī jaunu obligātu Eiropas līmeņa izņēmumu, kurš dos iespēju kultūras mantojuma iestādēm glabāt darbus digitālā formātā, jo no tā lielā mērā ir atkarīga kultūras mantojuma saglabāšana un iedzīvotāju iespējas tam piekļūt ilgtermiņā.

 

-         taisnīgāku un ilgtspējīgu tirgu radošajām personībām, radošajām industrijām un presei. Autortiesību direktīvas mērķis ir stiprināt tiesību subjektu spēju aizstāvēt savas tiesības sarunās un saņemt atalgojumu par viņiem piederoša satura izmantošanu video koplietošanas platformās.

 

3.             Atzinuma kopsavilkums

 

EESK:

 

-         atzinīgi vērtē pasākumu kopumu, kura mērķis ir pielāgot autortiesības digitālās ekonomikas prasībām;

-         atgādina, ka ar regulējuma palīdzību ir jāpanāk līdzsvars starp visu šo personu tiesībām, neuzliekot birokrātisku slogu un neizvirzot nevajadzīgas prasības.

-         atgādina, ka ir svarīgi, lai ES nekavējoties ratificētu Marrākešas līgumu par autortiesībām neredzīgu personu gadījumā;

-         ierosina vairākus grozījumus, piemēram, attiecībā uz tekstizraci un datizraci vai darbu kopijām, kuru mērķis ir saglabāt kultūras mantojumu; šo grozījumu mērķis ir autortiesības vairāk pielāgot pašreizējām prasībām;

-         atsaucas uz Eiropas Savienības Tiesas spriedumu, kas nosaka, ka zināmos apstākļos elektronisko grāmatu patapināšana var būt pielīdzināma tradicionālo grāmatu patapināšanai;

-         aicina ar Eiropas standartu palīdzību saskaņot izņēmumu “panorāmas brīvība”;

-         atbalsta izdevēju ekskluzīvās blakustiesības divdesmit gadus atļaut vai aizliegt digitāli izmantot to preses publikācijas;

-         atzinīgi vērtē to, ka autoriem jānodrošina tiesības saņemt taisnīgu atlīdzību par savu radošo darbu, saistot darbu komerciālos panākumus ar augstu darbu aizsardzības un finansēšanas līmeni.

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv