Aviācijas drošība

 

LV

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

INT/805

Aviācijas drošība / pārbaužu iekārtas

 

Briselē, 2017. gada 18. janvārī

 

Informatīvs paziņojums

(522. plenārā sesija)

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības sertifikācijas sistēmu attiecībā uz aviācijas drošības pārbaužu iekārtām”
[COM(2016) 491 final – 2016/0236 (COD)]

 

ATZINUMS: EESC-2016-05432-00-00-AS-TRA

 

 

1.             Kārtība

 

Eiropas Parlaments pieprasa atzinumu

Padome pieprasa atzinumu

 

15/09/2016

 

24/10/2016

 

Juridiskais pamats

 

LESD 114. pants

Komitejas Biroja lēmums

 

20/09/2016

 

Atbildīgā specializētā nodaļa

 

Vienotā tirgus, ražošanas un patēriņa specializētā nodaļa

Specializētās nodaļas priekšsēdētājs

 

 

Martin SIECKER (NL-II)

Specializētās nodaļas darba organizēšana

 

 

27/09/2016

 

 

vienīgais
ziņotājs

 Stefan BACK (SE-I) (aizstāj SVENSSON, 62. pants)

 

 

ATZINUMS PIEŅEMTS specializētās nodaļas sanāksmē 2017. gada 13. janvārī ar 78 balsīm par un 3 atturoties.

 

Eksperts

 

Per Boqvist (ziņotājam)

 

2.             Komisijas dokumenta kopsavilkums

 

Priekšlikums paredz ES sertifikācijas sistēmas izveidi attiecībā uz aviācijas drošības pārbaužu iekārtām; tā mērķis – ES iekšējā tirgus pienācīgas darbības veicināšana un ES rūpniecības konkurētspējas palielināšana pasaules mērogā.

 

Konkurētspējīgāka ES drošības nozare spēs piedāvāt tehnoloģiju risinājumus, kas aktīvi palielinās Eiropas iedzīvotāju drošību un veicinās Eiropas iedzīvotāju spēju novērst drošības apdraudējumus un reaģēt uz tiem.

 

Ar šo priekšlikumu izveidojamā sertifikācijas sistēma balstās uz kopīgo izvērtēšanas procesu (CEP), kas izstrādāts Eiropas Civilās aviācijas konferences (ECAC) ietvaros ar mērķi novērtēt aviācijas drošības pārbaužu iekārtu atbilstību spēkā esošajām veiktspējas prasībām, kas noteiktas ES mērogā, un to apvieno ar atbilstības novērtēšanas struktūru akreditācijas procedūru. Mērķis ir izveidot unikālu ES sertifikācijas sistēmu, kas balstīta uz ES tipa apstiprinājumu un ražotāja izsniegtu atbilstības sertifikātu, kuri saskaņā ar savstarpējas atzīšanas principu būtu derīgi visās ES dalībvalstīs.

 

3.             Atzinuma kopsavilkums

 

EESK

 

-               atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, kas ir pirmais solis virzībā uz Rīcības plāna īstenošanu;

-               pauž nožēlu par to, ka

 

  • priekšlikumā nav paredzēts izveidot vienotu ES apstiprinātājiestādi un integrētu tehnisko dienestu, jo tā varētu ievērojami paaugstināt efektivitāti un samazināt izmaksas;
  • priekšlikumā nav atspoguļota iespēja valsts līmenī noteikt stingrākas prasības nekā izskatāmajā regulā paredzētie pamatstandarti;
  • LESD saskaņā ar LESD 346. pantu vai Direktīvas 2014/24 par publisko iepirkumu 15. pantu par publisko iepirkumu nepieļauj īpašu valsts rīcību, kuras mērķis ir būtisku valsts interešu aizsardzība pret terora aktiem;
  • nav apsvērta iespēja paredzēt, ka jāievieš valstīs izveidoto apstiprinātājiestāžu informācijas apmaiņas un koordinācijas sistēma;

 

-               principā atzinīgi vērtē priekšlikumu, ka Eiropas Savienībai ir jākļūst par pilntiesīgu Eiropas Civilās aviācijas konferences (ECAC) locekli;

-               pauž šaubas par pašreizējā priekšlikuma pievienoto vērtību un tāpēc lūdz Komisijai vēlreiz apsvērt tā saturu, lai tiktu ņemtas vērā šajā atzinumā minētās atziņas.

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv