Dienvidu reģiona arodorganizācija

 Uz 2019.gada 1.janvāri DR arodorganizācijas rindās ir 425 biedri. Tas ir aptuveni 95% no reģionā strādājošo darbinieku kopējā skaita. DR arodorganizācijas priekšsēdētāja, arodkomitejas un revīzijas komisijas pilnvaru termiņš ir no 2019.gada 5.februāra līdz 2024.gada 4.februārim.

 
DR AO priekšsēdētājs: Aivars Āboliņš
 
Arodorganizācijas darbu vada Arodkomiteja šādā sastāvā:
Raimonds Šteinerts – AO priekšsēdētāja vietnieks
Gita Frišvalde -sekretāre
Kristīne Trauliņa
Andis Kalašņikovs
Linda Sakse
Zane Baumgartena
Edgars Porietis
Kaspars Dambergs
Aleksandrs Vasiļjevs
Dmitrijs Cimburovs
Gunta Važa
Andris Kūpelis
Antra Borusa
 
Revīzijas komisija:

Jānis Neimanis

 
Arodkomitejas sastāvā pamatā ir lielāko arodgrupu līderi, kas nodrošina plašu viedokļu apmaiņu un informācijas apriti arodorganizācijā. Arodorganizācijas biedri ir apvienoti 21 arodgrupā.
 
Arodkomiteja savā ikdienas darbībā vadās un pilda Arodbiedrības Enerģija statūtos noteiktās funkcijas. Šobrīd visaktuālākie jautājumi, pie kuru risināšanas kopā ar citu dalīborganizāciju vadītājiem tiek strādāts, ir darba vietu saglabāšana, kā arī Darba koplīguma nosacījumu pilnīga ievērošana.
 
DR AO saviem biedriem, esošā finansējuma iespēju robežās, sniedz materiālos pabalstus, kas saistīti ar pirmās pakāpes tuvinieku nāvi, darbinieka kāzām, bērna piedzimšanu, dzīves „apaļās” jubilejas (dāvanas veidā), darba jubilejās, dažāda veida veselības un sadzīves problēmu risināšanai.
 
8. martā tiek sveiktas mūsu organizācijas sievietes.
 
Katru gadu arodgrupas saņem finansu līdzekļus, kuru apjoms ir atkarīgs no biedru skaita esošajā arodgrupā. Šo līdzekļu izlietojuma mērķi nosaka pašas arodgrupas.
 
Arodorganizācija ar līdzfinansējumu piedalās Jāņu svinību un Ziemassvētku pasākuma organizēšanā reģionā.
 
Arodorganizācija nodrošina uzturēšanu un sedz daļu no izmaksām, kas saistīta ar darbinieku atpūtu Usmas sporta un atpūtas bāzē. Jelgavā esošajiem organizācijas biedriem ir iespēja Jelgavas Jahtklubā, bez maksas, izmantot airu laivu un ūdens velosipēdus atpūtai uz ūdens.
 
Arodgrupās notiek regulāras sapulces ar arodorganizācijas vadītāja piedalīšanos. Vismaz reizi gadā notiek Padomes sēde.
 
VIENOTĪBĀ SPĒKS!
Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv