Dienvidu reģiona arodorganizācija

 Uz 2016.gada 1.janvāri DR arodorganizācijas rindās ir 535 biedri. Tas ir aptuveni 95% no reģionā strādājošo darbinieku kopējā skaita. DR arodorganizācijas priekšsēdētāja, arodkomitejas un revīzijas komisijas pilnvaru termiņš ir no 2014.gada 5.februāra līdz 2019.gada 4.februārim.

 
DR AO priekšsēdētājs: Aivars Āboliņš
 
Arodorganizācijas darbu vada Arodkomiteja šādā sastāvā:
Raimonds Šteinerts – AO priekšsēdētāja vietnieks
Gita Frišvalde -sekretāre
Kristīne Trauliņa
Vitālijs Kondratjevs
Igors Čuhnovs
Jānis Gailis
Raimonds Zariņš
Aigars Arbidāns
Aleksandrs Vasiļjevs
Andis Kalašņikovs
Dmitrijs Cimburovs
Indra Juste
 
Revīzijas komisija:
Linda Sakse
Kristīne Hercberga
Anita Vēliņa
 
Arodkomitejas sastāvā pamatā ir lielāko arodgrupu līderi, kas nodrošina plašu viedokļu apmaiņu un informācijas apriti arodorganizācijā. Arodorganizācijas biedri ir apvienoti 17 arodgrupās.
 
Arodkomiteja savā ikdienas darbībā vadās un pilda Arodbiedrības Enerģija statūtos noteiktās funkcijas. Šobrīd visaktuālākie jautājumi, pie kuru risināšanas kopā ar citu dalīborganizāciju vadītājiem tiek strādāts, ir darba vietu saglabāšana, kā arī Darba koplīguma nosacījumu pilnīga ievērošana.
 
DR AO saviem biedriem, esošā finansējuma iespēju robežās, sniedz materiālos pabalstus, kas saistīti ar pirmās pakāpes tuvinieku nāvi, darbinieka kāzām, bērna piedzimšanu, dzīves „apaļās” jubilejas (dāvanas veidā), darba jubilejās, dažāda veida veselības un sadzīves problēmu risināšanai.
 
8. martā tiek sveiktas mūsu organizācijas sievietes.
 
Katru gadu tiek sniegts materiāls atbalsts Darba veterānu-pensionāru pasākumam.
 
Katru gadu arodgrupas saņem finansu līdzekļus, kuru apjoms ir atkarīgs no biedru skaita esošajā arodgrupā. Šo līdzekļu izlietojuma mērķi nosaka pašas arodgrupas.
 
Arodorganizācija ar līdzfinansējumu piedalās gan Jāņu svinību gan Ziemassvētku pasākuma organizēšanā reģionā.
 
Arodorganizācija nodrošina uzturēšanu un sedz daļu no izmaksām, kas saistīta ar darbinieku atpūtu Usmas sporta un atpūtas bāzē. Jelgavā esošajiem organizācijas biedriem ir iespēja Jelgavas Jahtklubā, bez maksas, izmantot airu laivu un ūdens velosipēdus atpūtai uz ūdens.
 
Arodgrupās notiek regulāras sapulces ar arodorganizācijas vadītāja piedalīšanos. Vismaz reizi gadā notiek Padomes sēde. Katru gadu notiek Darba koplīguma izpildes atskaites sapulces arodgrupās.
 
VIENOTĪBĀ SPĒKS!
Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv