LAB “Enerģija” aktualitātes laika periodā no 2019.gada jūlija līdz 2019.gada novembrim

LAB “Enerģija” aktualitātes laika periodā no 2019.gada jūlija līdz 2019.gada novembrim

Šajā laika periodā turpinājās intensīvas pārrunas ar AS Latvenergo (LE) un AS Sadales tīkls (ST) pārstāvjiem par prēmēšanas sistēmas iespējamām izmaiņām, lai nodrošinātu tās efektivitāti un motivāciju. Uz šo brīdi ir saskaņoti viedokļi par prēmēšanas sistēmas  turpmākiem pielietošanas principiem ar LE pusi, bet darbs pie ST prēmēšanas nosacījumiem turpinās pilnā sparā. Laika, lai vienotos par turpmāko prēmēšanas sistēmas rāmi pēc būtības, ir atlicis ļoti mazs. Vēl priekšā ir ne mazāk svarīgs darbs – “uzlikt” tās  darbības principus uz papīra.

Vēršam uzmanību uz galveno nosacījumu pārmaiņu sakarā. Tā nav esošās prēmēšanas sistēmas atcelšana, bet gan pārveide. Tāpēc netiek pielietots Darba koplīguma punkts 6.8.

LAB Enerģija pārstāvji ir piedalījušies Austrumu reģiona atskaišu pārvēlēšanas  konferencē,  Pierīgas un Ziemeļu reģiona arodkomitejas sēdēs, kurās informēja biedrus par aktuālajiem darbības virzieniem.

LAB Enerģija valde turpina darbu pie mūsu dalīborganizāciju darbības procesu pilnveidošanas un uzlabošanas, sniedzot tām gan metodoloģisko gan praktisko atbalstu.

LAB Enerģija priekšsēdētājs A. Āboliņš turpina līdzdalību nominācijas komisiju darbā, kuras atlasa padomes locekļus AS Latvenergo un AS Augstsprieguma tīkls kapitālsabiedrībām. Tas ir ļoti laikietilpīgs process.

Pēc ilgāka saskaņošanas procesa ir parakstītas jaunas vienošanās starp LAB Enerģija un AS Latvenergo un AS Sadales tīkls, par kolektīvo tiesību un interešu strīdu risināšanu izlīgšanas komisijā.

Ne bez problēmām turpinās apvienotā dispečeru centra izveides process ST. Šajā sakarā LAB Enerģija sniedz vispusīgas konsultācijas mūsu biedriem par jaunā darba līguma projekta nosacījumu atbilstību biedru interesēm. Joprojām ir virkne nosacījumu no kuru veiksmīgas atrisināšanas ir atkarīgs atsevišķu darbinieku lēmums par darba tiesisko attiecību turpināšanu šajā uzņēmumā. Ir notikušas vairākas tikšanās ar šīs funkcijas vadītājiem, lai rastu optimālu risinājumu šai situācijai.

LAB Enerģija ir akceptējusi ST piedāvāta nolikuma par attālinātā darba veikšanu redakciju, kas dos iespēju uzlabot darba un ģimenes dzīves balansu.

 LAB Enerģija priekšsēdētājs A. Āboliņš un valdes locekle A. Kronberga tikās ar AS Rīgas siltums valdes priekšsēdētāju N. Talci, kuras laikā tika pārrunāti aktuālie jautājumi, kas ietekmē darbinieku labklājību, un mūsu iespējamā iesaistīšanos komunikācijā ar uzņēmuma akcionāriem.

Rīgas siltums arodorganizācija ir sākusi gatavošanos pārrunām par jaunā darba koplīguma redakciju, kuras ietvaros  LAB Enerģijai ir gatava sniegt visu nepieciešamo palīdzību un tiešo atbalstu pārrunu procesā. Priekšā ir liels izaicinājums, lai panāktu uzlabojumus mūsu biedru papildus materiālās sociālās aizsardzības jomā.

AS Latvenergo ir informējis LAB Enerģiju, ka ir pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma aktīvu nodošanu AS Sadales tīkls. Tas paredz arī daļu no  nekustamā īpašuma funkcijas darbinieku pāreju uz ST, ar uzņēmuma pārejas līguma starpniecību. Šajā sakarā biedriem ir sniegtas konsultācijas par viņu tiesībām un iespējām. Sekosim līdzi , lai process notiktu korekti, ievērojot biedru intereses un tiesības.

Ar AS Sadales tikls valdi ir panākta konceptuāla vienošanās par arodbiedrības pārstāvju līdzdalību personāla atlases procesos. Tās mērķis ir vairot darbinieku uzticēšanos notiekošo konkursu uz vakantajiem amatiem rezultātiem. Pēc atsevišķu juridisku jautājumu sakārtošanas mēs esam gatavi sākt savu līdzdalību šajos procesos.

Esam uzrunājuši AS Augstsprieguma tīkls (AST) valdi ar lūgumu tikties , lai iepazītos un pārrunātu notikušā audita slēdzienus. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, ņemot vērā tā potenciālo ietekmi un mūsu biedru turpmāko nodarbinātību. 

Šajā laika periodā ir notikušas divas valdes un viena padomes sēde. Tajās ir izskatīti vairāk kā piecdesmit dažādi dienas kārtības jautājumi. Tai skaitā ir pieņemts lēmums par mūsu organizācijas kārtējā Kongresa datumu – 2020. gada 11.decembris. Jāpiebilst, ka nākošajā gadā astoņās no mūsu četrpadsmit arodorganizācijām ir jānotiek atskaišu pārvēlēšanas konferencēm. Dalīborganizāciju līderi ir aicināti laicīgi sākt gatavoties šiem pasākumiem, ievērojot mūsu arodbiedrībā pieņemto vadlīniju pielietošanu konferenču sagatavošanas gaitā.

LAB Enerģija dalīborganizāciju līderi ir piedalījušies vairākos semināros un konferencēs , gan par personāla vadības tendencēm, gan darba tiesību aktualitātēm, vairojot savas zināšanas un iemaņas.

LAB Enerģija priekšsēdētājs piedalījās EPSU reģionālajā sapulcē Tallinā. Tika pārrunātas būtiski arodbiedrības darbību ietekmējoši jautājumi, tai skaitā Eiropas vērā izaicinājumus, ko rada lēmumi par  bezoglekļa  ekomomikas veidošanu un tā ietekmi uz nodarbinātību un labklājību. Nākošā reģionālā sanāksme ir plānota 2020 gada aprīlī Rīgā.

Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienības balvai “Labākā dalīborganizācija 2019. gadā” LAB Enerģija ir izvirzījusi divas dalīborganizācijas – Austrumu reģiona un Dienvidu reģiona arodorganizācijas.

LAB Enerģija volejbola komanda, valdes locekļa  A.Dišlera vadībā, aktīvi piedalījās LBAS  organizētājā volejbola turnīrā un  ieguva otro vietu.

LAB Enerģija priekšsēdētāja vietniece  I. Sīpola 30.septembrī un 1.oktobrī piedalījās starptautiskā personāla vadības konferencē “HR nedēļa Latvijā”, kuras auditorija bija vairāk kā 600 personāla vadības speciālisti no Latvijas, runāja gan vietējie, gan daudzi lektori no ārzemēm. Tika skarts ļoti plašs ar personālu saistītu jautājumu loks – sākot no izmaiņām darba tiesībās, likumdošanā, turpinot ar jaunākajām tendencēm personāla vadības jautājumos, piemēriem no ES tiesvedības un darba devēju kļūdām, un beidzot ar konsultēšanas, vadības, psiholoģijas jautājumiem.

Tāpat I. Sīpola,  kopš pavasara, vēl  joprojām strādā pie jautājuma par OVP kvalitatīvas norises nodrošinājumu, lai visi darbinieki, kam darbam ir nepieciešamas brilles, šo atzinumu arī saņemtu. Ir notikušas tikšanās gan ar Arodārstu biedrības (LAĀB), gan Acu ārstu asociācijas (LAAA)  vadību, tāpat, ar LBAS atbalstu noorganizēta kopīga diskusija, kurā piedalījās kā augstākminētie pārstāvji, tā arī Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākā eksperte, Valsts Darba inspekcijas pārstāve, arī AS “Latvenergo” Vides un darba aizsardzības direktore, un protams arī mēs. Nonācām pie kopīga slēdziena – mediķi ir jāaicina veikt savu darbu godprātīgi un pildīt likumus. Gan LAĀB gan LAAA solīja savās sanāksmēs skaidrot speciālistiem mūsu iebildumu būtību. Ir izstrādāts vēstules teksts, kuru parakstīs LAĀB prezidente un LAAA vadītāja un kura tad tiks nosūtīta visiem arodorganizāciju priekšsēdētājiem, lai kopijas varētu ņemt līdzi, dodoties veikt jaunu OVP vai pieprasot labot jau šogad izsniegto nepilnīgo atzinumu. Ļoti ceram šomēnes tās visiem nosūtīt.

LAB Enerģija priekšsēdētāja uzdevumā I.Sīpola  ir izstrādājusi arī iekšējo LAB ” Enerģija” biroja darba aizsardzības sistēmu, kas ietver sevī ar darba aizsardzības un drošas darba veikšanas nodrošināšanu saistītās pamatnostādnes un instrukcijas (ievadinstruktāža, instrukcija darbam ar biroja tehniku, ugunsdrošības instrukcija), kā arī to administrēšanai nepieciešamo dokumentu kopumu.

 

Aivars Āboliņš

LAB Enerģija

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv