LAB „Enerģija” aktualitātes jūnijā

2.jūnijā notika LAB „Enerģija” Padomes sēde, kuras darba kārtībā galvenokārt bija jautājumi par LAB „Enerģija” 6.Kongresa organizēšanu. Padome apstiprināja izstrādāto Statūtu projektu atbilstoši jaunajam Arodbiedrību likumam. Statūtu projekts izsūtīts dalīborganizācijām. Padome apstiprināja izmaiņas Streiku fonda nolikumā, kuru galīgajā redakcijā varēs pieņemt pēc Statūtu apstiprināšanas Kongresā. Padome daudz diskutēja par priekšsēdētāja vēlēšanu nolikumu. Ņemot vērā, ka vienprātību neizdevās panākt, būs par šo jautājumu vēl jārunā. Padome apstiprināja katras dalīborganizācijas delegātu skaitu. Padome apstiprināja kopsavilkumu par Darba koplīguma izpildi 2014.gadā un secināja, ka koplīgums tiek pildīts. Padome uzsvēra, ka pilnā apmērā netiek ievēroti Darba koplīguma 6.2., 6.4.punkti, kuru praktiskā piemērošana ir jāpilnveido.

 

LAB „Enerģija” valdi iepazīstināja ar Pensiju fonda (PF) 2015.gada 1.ceturkšņa rezultātiem. Esam pieprasījuši informāciju par Labumu izvēles sistēmas ietekmi uz PF atskaitījumiem un papildus atvaļinājuma dienu izmantošanu. Veiksmi analīzi un izsūtīsim to dalīborganizācijām.

 

3.jūnijā LBAS izskatījām jautājumu par sociālā dialoga līderi 2015.gadā. Šo LBAS „Ozolzīli” saņēma AS „Latvenergo”, jo atskaitēs bija vislabākie rezultāti. Tas nenozīmē, ka sociālā dialoga jomā būs jāstrādā intensīvi arī turpmāk, jo arī citiem uzņēmumiem, kuri saņēma Ilgstspējas indeksa platīna disku, rezultāti ir ļoti tuvi AS „Latvenergo”.

 

5.,6.jūnijā aktīvākie LAB „Enerģija” dalīborganizāciju cilvēki pieredzes apmaiņas braucienā apmeklēja Latgali un iepazinās ar labi sakoptām skaistām vietām un ar uzņēmējiem, kuri izmantojot vietējās iespējas, spēj radīt projektus, kas dod labsajūtu tūristiem un pašiem ienākumus izdzīvošanai.

 

8.jūnijā J.Stalidzāne tikās ar AS „Rīgas siltums” valdes priekšsēdētāju N.Talci, pārrunājot aktuālos jautājumus saistībā ar jaunā darba koplīguma noslēgšanu un arodbiedrības konferenci.

 

12.jūnijā notika AS „Rīgas siltums” arodorganizācijas konference un kolektīva konference par darba koplīguma apstiprināšanu. Koplīgumā ir vairāki precizējumi, uzlabojumi, to konference apstiprināja. Arodbiedrības konferencē piedalījās 41 delegāts. Konference izveidoja un apstiprināja padomi, kurā ietilpst visu arodgrupu pilnvarotās personas. Priekšsēdētāja amata tika izvirzītas divas kandidatūras: A.Kronberga un I.Kļaviņa. Ar balsu vairākumu tika ievēlēta A.Kronberga. Arodkomiteja tika ievēlēta 9 cilvēku sastāvā, tika ievēlēta arī revīzijas komiteja.

 

15.jūnijā LBAS un LDDK organizēja diskusiju par 2016.gada valsts budžeta veidošanu un Finansu ministrijas veiktajām izmaiņām nodokļu politikā attiecībā uz neapliekamo minimumu un nodokļu atvieglojumiem par apgādājamajiem.

 

18.jūnijā notika Tautsaimniecības padome, kur izskatīja jautājumu par mikrouzņēmuma nodokļu regulējumu, par uzņēmējdarbības vides izvērtējumu muitas jomā un steidzami veicamiem pasākumiem, lai veicinātu Latvijas konkurētspēju un veicinātu uzņēmējdarbību tranzīta jomā, loģistikas pakalpojumu attīstību un preču atmuitošanu tieši Latvijā trešajām valstīm.

 

18.jūnijā notika Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēde, kur skatīja jautājumu par Nacionālā attīstības plāna īstenošanas progresu un ar to saistītās aktivitātes. EM ziņoja par Uzņēmējdarbības vides uzlabošanu, spriedām par minimālās mēneša darba algas apmēru 2016.gadā. LBAS un LDDK nevarēja piekrist Finansu ministrijas ierosinājumam par diferencēto neapliekamo minimumu. Pilnīgi nav ņemt vērā tas, ka ģimenēm ar 2 vai 3 bērniem atlaides par apgādājamo varēs saņemt pēc 1,5 gadiem. NTSP nolēma dibināt Nodokļu politikas apakškomisiju, kura darbosies pie Finansu ministrijas un tad būs iespējams nesaskaņotus jautājumus vispirms apspriest komisijā un tikai tad NTSP sēdē skatīt šos jautājumus. Arī LAB „Enerģija” virzīs savu kandidātu darbam šai komisijā.

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv