LAB Enerģija aktualitātes 2020.gada pirmajā pusgadā

Šajā laika periodā ir notikušas divas Enerģijas padomes un piecas valdes sēdes.

Tika pieņemti lēmumi par Enerģijas kongresa datumu un vietu. Uzsākts darbs pie kongresa norises sagatavošanas.

Izveidota darba grupa Enerģijas Statūtu grozījumu projekta sagatavošanai. Ir notikusi viena tās sēde.

Tika pieņemti lēmumi par noslēgto Darba koplīgumu saistību izpildi no darba devēja puses. Vienā gadījumā tika secināts, ka darba devējs ir būtiski pārkāpis noslēgtā darba koplīguma saistību izpildi. Lai uzlabotu koplīguma saistību izpildi, tika panākta vienošanās par arodbiedrības pārstāvju līdzdalību personāla atlases komisijas darbā uzņēmumā.

Tika akceptēti vairāku, darba samaksu regulējošu nolikumu redakcijas.

Visā periodā turpinājās diskusijas par Darbības efektivitātes programmas realizācijas gaitu.

Trijās arodorganizācijās ir notikušas atskaišu-pārvēlēšanas konferences. Viena no tām notika izmantojot attālināto dalības formu. Tas lika ātri izdomāt juridisku korektu formu šādu pasākumu norisei. Pandēmijas rezultātā ieviestie ierobežojumi ir diezgan būtiski izmainījuši mūsu līdzšinējo darba stilu. Komunikācija gan padomes locekļu gan valdes locekļu starpā, pamatā, notika attālināti.

Ar Latvijas brīvo arodbiedrību savienības pilnvarojumu A. Āboliņš piedalījās Nacionālās enerģētikas un klimata padomes sēdē.

Tika sniegti Enerģijas viedokļi par virkni MK izstrādātajiem normatīvajiem aktiem.

Notika Enerģijas pārstāvju tikšanās ar Finanšu ministru par AST attīstības jautājumiem.

Tika uzsākts darbs pie Rīgas siltums Darba koplīguma pārrunu organizēšanas. Diemžēl, noteikti ierobežojumi šo procesu nobremzēja. Apsverot visus variantus un vienojoties ar darba devēju, tika pieņemts lēmums pārrunas pārcelt uz nākošā gada sākumu.

Notikušas vairākas tikšanās ar uzņēmumu valdes un padomes locekļiem.

  1. Āboliņš piedalījās AS Sadales tīkls padomes locekļu nominācijas komisijas darbā.

Visā laika periodā A. Āboliņš piedalījās vairākās tikšanās ar dalīborganizāciju biedriem un darba devēju pārstāvjiem.

Enerģijas pr-tājs piedalījās vairāku dalīborganizāciju AK sēdēs.

Enerģijas deleģētie pārstāvji piedalījās koncernā izveidotajā komisijas darbā par veselības apdrošināšanas nosacījumu izstrādi nākošajam apdrošināšanas periodam.

Šobrīd LAB Enerģija sniedz juridisku atbalstu diviem mūsu biedriem tiesvedības, kas saistītas ar darba tiesisko attiecību pārtraukšanu.

Notikusi viena darba strīdu komisijas sēde, kurā tika skatīta biedra sūdzība par uzlikto disciplinārsodu. Komisija pieņēma lēmumu  - uzdot darba devējam atcelt uzlikto disciplinārsodu.

Visā laika periodā arodorganizāciju pārstāvjiem  tika sniegtas konsultācijas un nepieciešamā informācija arodbiedrības darba veikšanai.

20.jūlijā notika Enerģijas un AST arodorganizācijas pārstāvju tikšanās ar AST padomes locekļiem, kuras laikā saņēmām informāciju par akcionāra uzstādījumiem uzņēmuma attīstības virzieniem un notika  viedokļu apmaiņa par nodarbinātības nosacījumu uzlabošanas iespējām.

Sīkāka informācija par LAB Enerģija darbiem ir pieejama pie jūsu arodorganizāciju līderiem.

 

21.07.2020

Aivars Āboliņš

LAB Enerģija priekšsēdētājs

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv