LAB "Enerģija" aktualitātes

21.12.2015

LAB “Enerģija” padomes sēde

 • par LAB “Enerģija”  priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām – ievēlēta Inta Sīpola, AO “Kaskāde” priekšsēdētāja;
 • par darbinieku pārstāvi Pirmā slēgtā pensiju fonda valdē nominēts Aivis Dišlers - “Augstsprieguma tīkla arodorganizācijas” priekšsēdētājs;
 • LAB “Enerģija”  valdes locekļu vēlēšanas – ievēlēti: A.Dišlers, L.Dirihsone, A.Kronberga, A.Silickis, S.Ezertēva, M.Zamišļajevs;
 • Par LBAS valdes un padomes sēdi 02.12.2015. un Valdes sēdi 16. decembrī;
 • Par LBAS pārstāvjiem  NTSP un DLTSA – izvirzīts A.Āboliņš;
 • Par Darba lietu trīspusējo sadarbības apakšpadomes sēdi 07.12.2015;
 • Par LDDK priekšlikumiem Darba likuma grozījumiem;
 • Par mūsu priekšlikumiem Tautsaimniecības padomes dienas kārtībai 2016. gadā.

 

 

 

28.01.2016

LAB “Enerģija” valdes sēde

 • Revīzijas komisija ziņoja par 2015.gada budžeta izpildes pārbaudes rezultātiem;
 • Tika izskatīts un apstiprināts 2016.gada budžeta projekts;
 • Tika noteikts LAB “Enerģija” padomes sēdes sasaukšanas datums – 2016.gada 18.februāris, apstiprināta sēdes darba kārtība;
 • I.Sīpola ziņoja par biedru skaita statistikas rādītājiem, izmaiņām arodaktīvu sastāvā 2015.gadā;
 • A.Treiguts ziņoja par Tautsaimniecības padomes Enerģētikas komitejā lemto.
 • Tika apstiprināta Koplīguma izstrādes darba grupa darbam ar AS
  “Latvenergo” un AS “Sadales tīkls”koplīgumu – I.Sīpola, L.Didrihsone, S.Ezertēva, A.Silickis, J.Mucenieks;
 • pamatojoties uz Uzņēmumu reģistra valsts notāres L.Strodes 07.01.2016. lēmuma 1.punktu ir reģistrēti LAB „Enerģija” 6.Kongresā 10.12.2015. pieņemtie LAB „Enerģija” Statūti.

 

 

 

02.02.2016

LAB “Enerģija” valdes pārstāvju tikšanās ar AST valdi.

AR AST valdi tikās LAB “Enerģija” pārstāvji: priekšsēdētājs A.Āboliņš, priekšsēdētāja vietniece I.Sīpola un valdes loceklis, “Augstsprieguma tīkla arodorganizācijas” priekšsēdētājs Aivis Dišlers.  Sarunā tika skarti jautājumi par:

 • darba strīdu komitejas izveidošanu;
 • personāla kvalifikācijas celšanas nodrošināšanu;
 • darba laika uzskaites specifiku operatīvajam personālam;
 • darba samaksas izmaiņām sakarā ar nodokļu reformu;
 • darba grupas izveidi Koplīguma sarunu uzsākšanai.

 

16.02.2016

AS “Latvenergo” aicināja arodbiedrības pārstāvjus uz tikšanos, kurā iepazīstināja ar darba devēja priekšlikumiem Darba kārtības noteikumu grozījumiem.

 

18.02.2016

LAB “Enerģija” Padomes sēde

 • Revīzijas komisija ziņoja par 2015.gada budžeta izpildes pārbaudes rezultātiem;
 • Tika izskatīts un apstiprināts 2016.gada budžeta projekts;
 • I.Sīpola ziņoja par biedru skaita statistikas rādītājiem 2015.gadā;
 • A.Āboliņš ziņoja par 27.01. LBAS sēdē skatītajiem jautājumiem;
 • Padomes locekļi apsprieda darba devēja priekšlikumus Darba kārtības noteikumu grozījumiem, vienojās par komentāru, papildinājumu iesniegšanu birojā līdz 24.februārim;
 • Tika lemts par dalīborganizāciju pārreģistrāciju Uzņēmumu reģistrā atbilstoši jaunajam Arodbiedrību likumam un šai sakarā veicamajiem darbiem;
 • Arodbiedrības “Enerģija” biedriem priekšlikumu iesniegšanai jaunajam Koplīguma projektam noteikts termiņš – 2016.gada 1.aprīlis. Lūgums biedriem aktīvi iesniegt priekšlikumus par Koplīgumu arodaktīviem savās arodorganizācijās.

 

 

20.02.-27.02.2016

LAB “Enerģija”

 • Panākta vienošanās par tikšanos ar Finansu ministrijas vadību, lai pārrunātu aktuālos jautājumus par AS „AST’darbību.
 • A. Āboliņš piedalījās forumā ‘Enerģētikas ilgtspējīga attīstība Latvijā’
 • Tika apkopoti un nosūtīti mūsu priekšlikumi par piedāvātajiem grozījumiem darba kārtības noteikumos.

 

01.03.-21.03.2016

LAB “Enerģija”

 • A. Āboliņš piedalījās EPSU reģionālajā, gadskārtējā sapulcē Minskā.
 • A. Āboliņš piedalījās LAB Enerģija dalīborganizācijas ‘RER” arodkomitejas sēdē.
 • Notika arodorganizāciju grāmatvežu seminārs, kurā tika pārrunātas izmaiņas grāmatvedības procesu izmaiņas, sakarā ar jaunā Arodbiedrības likuma prasībām.
 • A. Āboliņš piedalās Finanšu ministrijas izveidotajā nominācijas komisijas darbā, kurā tiek atlasīti kandidāti uz AS AST valdes pr-tāja un valdes locekļu amatiem.
Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv