LAB Enerģija darbība laika periodā no 26. februāra līdz 23.maijam 2018.gads

LAB Enerģija darbība laika periodā no 26. februāra līdz 23.maijam 2018.gads

Visā laika periodā LAB Enerģija pr-tāja līdzdalība AS Latvenergo valdes locekļa atlases komisijas darbā.

LAB Enerģija pārstāvju sadarbība ar darba devēju pārstāvjiem risinot problēmas, kas saistītas ar personu Datu aizsardzības regulas nosacījumu ieviešanu Latvijā un koncernā.

LAB Enerģija pr-tāja neformāla tikšanās ar koncerna vadības pārstāvi, pārrunājot aktuālo procesu norises gaitu, problēmas un arodbiedrības pozīcijas šajos jautājumos.

LAB Enerģija pārstāvju dalība trīspusējās sadarbības organizācijās.

LAB Enerģija pr-tājs piedalījās AO Kaskāde padomes sēdē, NTSP budžeta apakšpadomes sēdē, NTSP sēdē, LBAS valdes un Padomes sēdēs, OIK problēmu risināšanas darba grupas sēdē ( otrā sēdē piedalījās A.Dišlers – AST AO pr-tājs), Rīgas reģiona AO konferencē.

Atsaucoties LBAS aicinājumam LAB Enerģiju deleģēt savu pārstāvi, A.Dišlers tika nominēts dalībai NTSP konkurētspējas un ilgtspējas trīspusējās sadarbības apakšpadomē.

LAB Enerģija pr-tājs piedalījās pārrunās par celtnieku arodbiedrības sagatavotās ģenerālvienošanās iespējamo ietekmi uz enerģētikā nodarbināto darbinieku sociālo aizsardzību.

LAB Enerģija pr-tājs tikās ar jaunieceltajiem AS Sadales tīkls valdes pr-tāju un valdes locekli.

LAB Enerģija dalīborganizāciju vadītāji tikās ar AS Sadales tīkls valdi, kuras laikā tika pārrunāti DEP realizācijas gaita un problēmas.

Intensīvi tiek strādāts risinot jautājumus, kas rodas DEP realizācijas gaitā un jaunveidotajās funkcijās.

Notikušas divas LAB Enerģija valdes sēdes, par kurām sīkāka informācija ir sniegta organizāciju vadītājiem.

LAB Enerģija valde  ir nominējusi AS AST arodorganizācijas pr-tājuA.Dišleru par Pirmā slēgtā pensijas fonda valdes locekli.

Visā laika periodā tika nodrošināta aktuālās informācijas sniegšana dalīborganizācijām un informācija par dalību dažāda veida semināros un apmācībās.

5. un 6. martā LAB Enerģijapriekšsēdētāja vietniece piedalījās izbraukuma LBAS Dzimumu līdztiesības padomes sēdē un seminārā Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtā Lietuvā, Viļņā.

Pabeigts darbs pie LAB “Enerģija” patstāvīgo vienību darba rokasgrāmatas.

LAB Enerģija pr-tāja vietniece piedalījās Dienvidu reģiona AO padomes sēdē.

LAB “Enerģija valde nominēja Aināru Silicki (ZAR)par “Enerģijas” biedru pārstāvi Dzelzceļnieku krājaizdevu sabiedrībā.

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv