Rīgas siltums

Uz 2016. gada 1. janvāri AS”RĪGAS SILTUMS” arodorganizācijā ir 338 biedri.

 

AS”RS” AO priekšsēdētāja: Alla Kronberga

no 2020.gada 12.jūnija Arodorganizācijas darbu vada Konferencē ievēlētā  Arodkomiteja šādā sastāvā:

Inese Strode – priekšsēdētājas vietniece

Elita Skrimble – grāmatvede-kasiere

Laila Freimane

Jānis Jēkabsons

Maigone Latipova

Reinis Ozoliņš

Revīzijas komisija:

Nikolajs Krilovs

Linda Markune

2015. gada 12. jūnijā AS”RS” Arodorganizācijas Konferencē tika izveidota Padome, kuras sastāvā pamatā ir lielāko arodgrupu līderi un arodkomitejas locekļi, kas nodrošina plašu viedokļu apmaiņu un informācijas apriti arodorganizācijā.

Padomes sastāvs:
I.Galilejevs, M.Rieksta, R.Gribusts, N.Jadrevska, R.Andruzskis, U.Krišāns, I.Kļaviņa, G.Kažemaks, A.Jevļeva, A.Soboļevs, E.Jusupova, J.Pāvuls, K.Kalniņš, J.Vītiņš, L.Ulmane.

Arodorganizācijas biedri ir apvienoti 13 arodgrupās:

Siltumcentrāle “Imanta” arodbiedrības pilnvarotās personas (AB PP) Jānis Kravalis un Mareks Savickis

Siltumcentrāle ”Vecmīlgrāvis” AB PP Egils Liepiņš.

Siltumcentrāle ”Ziepniekkalns” AB PP Kalvis Kalniņš.

Siltumcentrāle ”Daugavgrīva” AB PP Jans Gramonts.

1. Tīklu rajons  AB PP Anita Jevļeva un Ivars Galilejevs.

2. Tīklu rajons AB PP Rihards Gribusts.

Dispečeru dienests AB PP Romualds Minickis.

Mērījumu un ieregulēšanas dienests AB PP Jeļena Šķepaste.

Elektrodienests AB PP Kristīne Kalniņa.

Remontu dienests AB PP Uldis Krišāns.

Transporta dienests AB PP Gints Sprancis.

Pārvaldes (administrācijas) 2 daļas AB PP Ilze Kļaviņa un Liāna Ulmane.

 

Akciju sabiedrībā 2015. gada 12. jūnijā noslēgts DARBA KOLĪGUMS, kurš ir spēkā līdz 2020. gada 1. jūlijam.

Arodkomiteja savā ikdienas darbībā vadās un pilda Arodbiedrības Enerģija statūtos noteiktās funkcijas, pārstāv un aizstāv savu biedru darba, ekonomiskās un sociālās tiesības un garantijas.

Arodkomitejas priekšsēdētājs savas kompetences robežās konsultē biedrus juridiskajos jautājumos, darba attiecību jautājumos.

Arodorganizācijas biedri apdrošināti pret nelaimes gadījumiem sabiedrībā If P&C Insurance AS Latvijas filiāle ( apdrošināšanas summas no 300 EUR līdz 3 130 EUR ).

 AO saviem biedriem, esošā finansējuma iespēju robežās, sniedz materiālos pabalstus, kas saistīti ar pirmās pakāpes tuvinieku nāvi, darbinieka kāzām, bērna piedzimšanu, dzīves „apaļās” (30, 40, 50, 60, 70) jubilejās, dažāda veida veselības un sadzīves problēmu risināšanai.

Arodorganizācija līdzfinansē AB biedru bērnu sporta un atpūtas nometnes.

 AB biedru bērniem 11 un 12 gadu vecumā tiek iegādāti ielūgumi uz Ziemassvētku pasākumiem (līdz 10 gadu vecumam to dara Darba Devējs saskaņā ar Darba koplīgumu).

AB biedri saņem suvenīrus Ziemassvētkos un 8. martā.

Arodkomiteja organizē vienas dienas ekskursijas (biedriem un viņu bērniem daļēji apmaksājot izdevumus).

AB biedriem ir iespēja saņemt bezprocentu aizdevumus 500 EUR apmērā uz 4 mēnešiem (izņēmuma kārtā ar Arodkomitejas lēmumu aizdodamā summa var būt lielāka).

 

Arodgrupās notiek regulāras sapulces ar arodorganizācijas vadītāja piedalīšanos. Vismaz reizi gadā notiek Padomes sēde. 

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv